\"\"

Algemene voorwaarden Hollandse SlijpService

Toepasselijkheid
Algemene voorwaarden van de Hollandse SlijpService en Mobiele Hollandse SlijpService

Artikel 1 Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Middelburg wordt verstaan onder:
Hollandse Slijp Service tevens handelend onder de handelsnaam HSS, MHSS en Mobiele Hollandse Slijp Service.
“Koper”
Elk natuurlijk persoon of andere deelnemer aan het rechtsverkeer, waar onder rechtspersonen die met Hollandse SlijpService in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat, of kunnen komt te staan, dan wel bezoekers van de website van Hollandse SlijpService.
“Consument koper”
Elk natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Hollandse Slijp Service in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan,danwel welke de website van Hollandse SlijpService bezoekt.
“Product”
Het onderwerp van één of meer overeenkomsten.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waarbij de Hollandse SlijpService optreedt als verkoper van een artikel en het slijpen van gereedschappen, dan wel andere werkzaamheden.
1.3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en diensten. Wanneer er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden, tenzij anders is bepaald, in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden.
1.4. Afwijking van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend, uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.5. Algemene voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Hollandse SlijpService is ingestemd.
1.6. Hollandse SlijpService behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.
1.7. Door het gebruik van de website van Hollandse SlijpService en het plaatsen van een bestelling en/of het doorvoeren van een opdracht voor het slijpen van gereedschappen aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website van Hollandse SlijpService.
1.8. Hollandse SlijpService is gerechtigd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.
1.9 Voor zover tussen koper en Hollandse SlijpService communicatie via e-mail of internet plaatsvindt, geldt, behoudens tegenbewijs door koper, de door Hollandse SlijpService opgeslagen versie van de communicatie als bewijs daarvan.
1.10 Communicatie via e-mail of internet afkomstig van Hollandse SlijpService, wordt geacht te zijn ontvangen door de klant op de dag van verzending, tenzij de klant bewijst dat de communicatie later ontvangen is. Voor zover communicatie via e-mail of internet, afkomstig van Hollandse SlijpService niet door de klant is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt zulks te allen tijde voor rekening van de klant en schort het ontvangsttijdstip door de klant niet op.
1.11 Voor zover één of meer onderdelen van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten en aanbiedingen
2.1. Aanbiedingen en prijsopgaven van Hollandse SlijpService dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Hollandse SlijpService is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is overeengekomen. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als er aan de overige bepalingen van deze voorwaarden is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders schriftelijk en ondubbelzinnig is overeengekomen.
2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie -3- weken, tenzij een andere termijn in de offerte is vermeld.
2.4. Het aanbod van de potentiële koper zoals genoemd in artikel 2.1. wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden.
-    De potentiële koper heeft op het vestigingsadres uitdrukkelijk te kennen gegeven een product of dienst van Hollandse SlijpService te willen kopen dan wel te ontvangen dan wel uitgevoerd te willen zien.
-    De potentiële koper heeft telefonisch uitdrukkelijk te kennen gegeven een product of dienst van de Hollandse Slijp Service te willen kopen dan wel te ontvangen dan wel uitgevoerd te willen zien.
-    De potentiële koper heeft op de website van Hollandse SlijpService op het daartoe bestemde invoerveld te kennen gegeven een product of dienst van Hollandse SlijpService te willen kopen dan wel te ontvangen dan wel uitgevoerd te willen zien en heeft deze opdracht via de website van Hollandse SlijpService geplaatst.
-    De door de koper ondertekende ongewijzigde offerte is door Hollandse Slijp Service ontvangen ingeval door Hollandse SlijpService een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website van Hollandse SlijpService is gedaan, per email is verzonden naar de door de koper opgegeven emailadres, alles, onder de opschortende voorwaarde dat koper in het verleden aan de algemene voorwaarden heeft voldaan. Wanneer de koper niet aan de algemene voorwaarden voldoet of in het verleden niet aan de algemene voorwaarden heeft voldaan, dan zal Hollandse Slijp Service de koper dit de koper binnen tien -10- dagen mededelen, bij gebreke waarvan de overeenkomst tot stand komt.
2.6. Hollandse SlijpService en de koper, dan wel consument koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4. en 2.5. is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Hollandse Slijp Service gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via email worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hollandse Slijp Service garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen
3.1. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften zijn alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting.
3.2. Speciale aanbiedingen en acties zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. Kennelijke fouten in prijsopgaven, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hollandse SlijpService worden gecorrigeerd. De koper is aan Hollandse Slijp Service verschuldigd, de prijs, die conform artikel 2.5 met koper in overeengekomen.
3.4. Bezorgkosten worden in rekening gebracht bij bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper tot een bedrag van Eur82,00 excl. Btw, welk bedrag jaarlijks geïndexeerd wordt. Bezorgkosten voor bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap hoger dan het bedrag van Euro 82,00 excl. btw zijn voor rekening van Hollandse Slijp Service, behalve wanneer de koper en Hollandse SlijpService volgens de algemene voorwaarden zijn overeengekomen de bestelling, dan wel opdracht, dan wel te retourneren gereedschap van de koper door middel van een rembours betaling te voldoen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode, dan wel betalingsmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt aan de koper medegedeeld.

Artikel 4. Betaling
4.1. Bij bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper via de website van Hollandse SlijpService kan, zulks ter keuze van Hollandse SlijpService op de volgende manieren worden betaald.
-    vooruit betalen
-    betaling middels Ideal
-    remboursbetaling
-    automatische incasso ( alleen zakelijke klanten)
-    betaling per (mobiele) pin
4.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats, of op een door de vervoerder, dan wel Hollandse SlijpService te bepalen wijze van betalen. Bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper met een waarde, hoger dan Eur.2.000,00 excl. btw worden niet in een enkele zending onder rembours bezorgd.
4.3. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijk methoden is voldaan.
4.4. Wanneer door Hollandse SlijpService een betalingstermijn is afgesproken geldt, dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5. Bij een niet betaling, of niet tijdige betaling door de koper, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,58% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Hollandse SlijpService als gevolge van de niet nakoming door de koper van diens betalings verplichtingen, die Hollandse SlijpService heeft moeten maken zijn ten laste van de koper.
4.7. Wanneer betaling niet tijdig is ontvangen door Hollandse SlijpService is Hollandse SlijpService bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen. De betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.8. Bij levering van bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper betaald met behulp van ieder andere betaalmethode dan het vooraf voldoen van de betaling, dient Hollandse SlijpService de eisen en voorwaarden in acht te nemen van de (credit)kaartmaatschappijen en/of banken zoals deze die aan wijze van betaling hebben gesteld.
4.9 Hollandse SlijpService is gerechtigd te verlangen dat geheel of gedeeltelijk vooruitbetaald wordt. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven is Hollandse SlijpService gerechtigd voordat nadere werkzaamheden worden verricht of producten worden geleverd te verlangen dat een (nadere) vooruitbetaling plaatsvindt.

Artikel 5 uitvoering
5.1.
Bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper worden zo snel mogelijk afgehandeld. In beginsel streeft Hollandse SlijpService ernaar om bestellingen van producten die worden getoond en/of aangeboden voor verkoop via de website van de Hollandse SlijpService te leveren dan wel te verzenden binnen de als levertijd gestelde termijn op de website, dan wel de als levertermijn gestelde termijn in een op naam gesteld offerte te leveren. De uiterste leveringstermijn is 45 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Hollandse SlijpService is ingestemd, met een kortere termijn. De op de website van Hollandse SlijpService vermelde levertijd geldt slechts als indicatie. Derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Hollandse SlijpService kan meer informatie omtrent leveringstermijnen vermelden op de internetsite of op iedere andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2. Indien de koper een product besteld dat tijdelijk niet voorradig is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Hollandse Slijp Service streeft ernaar binnen enkele werkdagen telefonisch, dan wel middels elektronische communicatievormen vertragingen aan de koper te melden.
5.3. Levering van bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper, vindt plaats op het door de koper, bij totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Onder opgegeven adres valt met nadruk ook het op de website van Hollandse SlijpService, bij registratie ingevoerde vestigingsadres c.q. leveringsadres. De koper dan wel consument koper is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven aan Hollandse SlijpService van wijzigingen van het vestigingsadres c.q. leveringsadres, via de website van Hollandse SlijpService, dan wel een schriftelijke mededeling dan wel een melding middels elektronische communicatievormen.
5.4. Op het moment dat de te leveren bestellingen, dan wel opdrachten dan wel te retourneren gereedschap van de koper op het overeengekomen vestigingsadres c.q. leveringsadres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze bestellingen, dan wel opdrachten dan wel te retourneren gereedschap over aan de koper dan wel consument koper.
5.5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.6. Wanneer leveringen in meer dan één gedeelte geschiedt, dan heeft Hollandse SlijpService het recht iedere levering als een afzonderlijk transactie te beschouwen.
5.7. De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Hollandse Slijp Service gerechtigd om op grond van artikel 6:60 BW, te vorderen dat de bevoegde rechter Hollandse SlijpService van de verbintenis tot levering van de overeengekomen bestellingen, dan wel opdrachten, dan wel te retourneren gereedschap van de koper zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Hollandse SlijpService gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomst ontbonden te verklaren.
5.8. Voor aparte productgroepen zoals slijpen van keukengereedschap, en het slijpen van gereedschappen, dan wel als onderhoudt gedefinieerde werkzaamheden aan materialen kunnen aanvullende overeenkomsten gelden. Wanneer er tussen de aanvullende voorwaarden of overeenkomsten en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden of overeenkomsten boven de algemene voorwaarden, tenzij dit anders is bepaald.
5.9.Voor verzendingen van ieder product, dient Hollandse SlijpService de eisen en voorwaarden in acht te nemen van de transporteurs zoals deze die aan wijze van vervoer dan wel aflevering hebben gesteld, hierin kan onderscheidt worden gemaakt tussen koper en consument koper.
5.10 Voor zover een koper een afspraak met Hollandse SlijpService annuleert langer dan vierentwintig uur voor het overeengekomen tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden verricht is geen vergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen zijn administratiekosten van minimaal € 50 exclusief BTW door koper aan Hollandse SlijpService verschuldigd.

Artikel 6. Gebreken en Klachttermijn
6.1. De koper is verplicht de producten, dan wel retour ontvangen gereedschap onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren of te doen inspecteren.
6.2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product, levering of retour ontvangen gereedschap die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen zeven dagen na levering aan Hollandse SlijpService kenbaar worden gemaakt.
6.3. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, retour te zenden. Wanneer dit toch geschiedt, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper.
6.4. Door de koper ten onrechte geretourneerde goederen dan wel producten, dan wel geslepen gereedschap kunnen door Hollandse SlijpService onder derden worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.

Artikel 7. Herroeping, Ruiling, Afkoelperiode
7.1.
Consument koper, die via de website van Hollandse SlijpService een product heeft gekocht, kan binnen zeven werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Hollandse SlijpService aanspraak worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
7.2. In geval van ontbinding is de consument koper verplicht het ontvangen product binnen zeven werkdagen na de ontbinding aan Hollandse SlijpService terug te zenden in de staat waarin de consument koper het product heeft ontvangen. De kosten voor retour zenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.
7.3. Indien de consument koper van het herroepingrecht zoals vermeld in lid 7.2. gebruik heeft gemaakt, dan draagt Hollandse SlijpService binnen tien dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument koper aan Hollandse Slijp Service betaalde middels bank- of giro overschrijving, na retourontvangst in oorspronkelijk staat van het product.
7.4. Hollandse SlijpService is nimmer aansprakelijk voor enige schade –diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan verpakking of het product ontstaat.
7.5. Het ruilen van producten of ontbinden van koopovereenkomsten krachtens art 7.1 terzake producten die uitsluitend op verzoek van koper door Hollandse SlijpService voor koper worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
7.6. Indien het product, dan wel geslepen gereedschap niet conform de voorwaarden van Hollandse SlijpService is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag, dan wel verschuldigde bedrag voor uitgevoerde (slijp)werkzaamheden niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper die in deze verplicht is haar eigendom binnen 14 dagen af te halen of in overleg te laten bezorgen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1.
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Hollandse SlijpService is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en het verrichtte of te verrichten werkzaamheden als slijpen, reparatie en/of onderhoud aan (keuken)gereedschap.
8.2.
Voordat het eigendom van producten is overgegaan mag de koper de producten niet belasten, met een pandrecht bezwaren, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en garantie
9.1. Hollandse SlijpService is terzake geleverde producten nimmer tot meer jegens koper gehouden dan de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt verstrekt aan Hollandse SlijpService. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Hollandse SlijpService in kennis te stellen.
9.2. De consument koper komt de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 burgerlijk wetboek zijn opgenomen, behoudens voor zover daarvan in deze voorwaarden of de overeenkomst is afgeweken.
9.3. Hollandse SlijpService is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid. Hollandse SlijpService aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving of letselschade.
9.4. Indien Hollandse SlijpService om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product dan wel dienst dan wel verrekeningen van uitgevoerde werkzaamheden aan (keuken)gereedschap waardoor de schade is veroorzaakt.
9.5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen;
-    Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Hollandse SlijpService of betreffende fabrikant verricht zijn.
-    Indien de vastgestelde slijtage als normaal kan worden beschouwd.
-    Indien beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
-    Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
9.6. De koper is gehouden Hollandse SlijpService te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hollandse SlijpService zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
9.7 Wanneer op de internetsite van Hollandse SlijpService links zijn opgenomen naar andere internetsites die informatief of interessant zijn voor bezoekers zijn deze louter informatie. Hollandse SlijpService is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
9.8. Op proefmodellen, demonstratiemodellen en monsters gevoegd bij offertes kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
9.9. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. Hollandse SlijpService streeft ernaar hiervan vooraf melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
9.10. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten.

Artikel 10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Hollandse SlijpService niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen. Hollandse SlijpService is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, water- en sneeuwoverlast, im- of exportbelemmeringen, files of andere storingen in het verkeer, ongunstig weer, energiestoringen, storingen in een (al dan niet mobieletelecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikt communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, e-mailservers niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
11.1. De koper dan wel consument koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Hollandse SlijpService, toeleveranciers van Hollandse SlijpService of andere rechthebbenden.
11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden onder meer verstaan;
-    octrooirechten
-    auteursrechten
-    merkrechten
-    tekeningenrechten
-    modellenrechten
-    handelsnaamrechten
en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3. Het is de koper dan wel consument koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollandse SlijpService, toeleveranciers van Hollandse  SlijpService of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Hollandse SlijpService zal de gegevens van de koper dan wel consument koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
12.2. Hollandse SlijpService neemt hierbij de van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle (uitnodigingen tot het doen van ) aanbiedingen van en overeenkomsten met Hollandse SlijpService, alsmede elk bezoek van de website van Hollandse SlijpService door koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit (uitnodigingen tot het doen van ) aanbiedingen van Hollandse SlijpService, of overeenkomsten met Hollandse SlijpService,danwel voorvloeiend uit een bezoek van de website van Hollandse SlijpService, zullen in eerste aanleg, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te Middelburg, tenzij de wet uitdrukkelijk dwingend een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 14. Overige bepalingen
14.1. Hollandse SlijpService is gevestigd aan de Danielsweg 26, 4451HW Heinkenszand en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22064591. Het BTW-identificatienummer is NL001703492B77

14.2. Correspondentie aangaande deze voorwaarden of overeenkomsten versturen naar vermeld adres klantenservice@hollandseslijpservice.nl of per e-mail naar het op de internetsite aangegeven e-mail adres.

 

Disclaimer Beoordeel Hollandse Slijpservice op Facebook